TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI TÂY

 

 
 
 

Số: 03/KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hồng Thái Tây, ngày 01 tháng 3 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 3/2020

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Tây;

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ Kê hoạch năm  2020;

Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3/2020 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Phối hợp với các ban nghành đoàn thể trong xã tuyên  truyền các ngày lễ lớn trong tháng: Ngày Quốc tế Hạnh phúc ( 20/3) và ngày Sức khỏe toàn dân (24/3)

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường MN, TH, THCS tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3.

- Phối hợp với Trạm Y tế xã  tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

- Phối hợp với Hội Nông dân  xã bồi dưỡng kiến thức Kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm

- Phối hợp với Ban Văn hóa xã Giới thiệu về Di tích lịch sử địa phương.

      - Tuyên truyền Phòng chống dich bệnh cho gia súc, gia cầm.

CỤ THỂ:

 

STT

NỘI DUNG HỌC TẬP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỐ LƯỢNG

BÁO CÁO VIÊN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1

Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính

1

NVH Thôn 7

40

Bùi Văn Khánh

Hội Nông dân VN

 

2

Giới thiệu về Di tích lịch sử địa phương

2

Giới thiệu trên loa phát thanh xã

 

Nguyễn Kiều Hưng

 Văn hóa xã

 

3

Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19

2

Giới thiệu trên loa phát thanh xã

 

 

Trạm Y tế xã

 

4

Phòng chống dich bệnh cho gia súc, gia cầm

4

Nhà văn hóa thôn 6

35

Bùi Văn Khánh

Thú y xã

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 8 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Tây.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 1/3/2020 đến 31/3/2020

Địa điểm: Tại nhà văn hóa  8 thôn và hội trường UBND xã Hồng Thái Tây, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm  2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Tây  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

- Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 8 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Tây.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm  2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

- TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây

- UBND xã Hồng Thái Tây.

- Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu.

TTHTCĐ XÃ HỒNG THÁI TÂY

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thông

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu