TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI TÂY

 

 
 
 

Số: 11/KHT-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hồng Thái Tây, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 11/2019

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Tây;

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ Kê hoạch năm học 2019- 2020;

Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 9/2019 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

-  Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Hồng Thái Tây  tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 11 như :  Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Khởi nghĩa Tam Kỳ 23/11/1940. Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11/1946.

  - Phối hợp với Hội phụ nữ xã  tổ chức tập Hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực  gia đình năm 2019.

- Phối hợp với Ban văn hóa xã  Triển khai một số ND về đảm bảo môi trường xanh-sach- đẹp

- Tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa.

 

STT

NỘI DUNG HỌC TẬP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỐ LƯỢNG

BÁO CÁO VIÊN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1

Tổ Hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực  gia đình năm 2019.

 

1

Hội trường UBND

30

Nguyễn Thị Liên

Hội phụ nữ xã  

 

2

Triển khai một số ND về đảm bảo môi trường xanh-sach- đẹp

2

Tuyên truyền  trên loa phát thanh xã

 

Lê Thị Phượng

Văn hóa xã

 

3

Tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa

4

Trên loa phát thanh

40

Nguyễn Kiều Hưng

Văn hóa  xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây.

- Các ban ngành đoàn thể của 8 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Tây.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 1/11/2019 đến 30/11/2019

Địa điểm: Tại nhà văn hóa  8 thôn và hội trường UBND xã hồng Thái Tây, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm  2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Tây  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

- Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 8 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Tây.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm  2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

- TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây

- UBND xã Hồng Thái Tây.

- Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu.

TT HTCĐ XÃ HỒNG THÁI TÂY

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Hoàng văn Thông

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu