Quy chế hoạt động


 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Hồng Thái Tây

 

I. Các căn cứ:

1. Văn bản chỉ đạo:

Thông tư số 40/2010/TT - BGDĐT: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn.

Quyết định số .../QĐ-UBND của UBND xã Hồng Thái Tây ngày ... tháng ... năm 2012: V/v kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng xã Hồng Thái Tây. Quyết định số 1203/QĐ-GD ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều: V/v cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ biệt phái tại các Trung tâm học tập cộng đồng. Quyết định số 550A/PGD&ĐT huyện Đông Triều ngày 31 tháng 8 năm 2012: Qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của giáo viên làm nhiệm vụ Biệt phái tại các TTHTCĐ các xã, thị trấn.

2. Tình hình đội ngũ:

- Có 7 người thì 6 người làm công tác kiêm nhiệm

- 01 chuyên trách, đó là giáo viên biệt phái.

Căn cứ tình hình thực tế, nhằm phát huy tốt nhất vai trò nhiệm vụ vủa các thành viên trong Trung tâm. Ban giám đốc TTHTCĐ xã Hồng Thái Tây xây dựng quy chế hoạt động.

II. Triển khai thực hiện:

1. Kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của trung tâm, phân công nhiệm vụ:

 

 

S

TT

Họ và tên

Chức danh

 chuyên môn

Chức danh Trung tâm

Nhiệm vụ

1

Cao Đức Khương

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Giám đốc Trung tâm

Chỉ đạo chung

2

Vũ Trường Thoi

 

Hiệu trưởng trường THCS Hồng Thái Tây

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi khối các trường, y tế địa phương

3

Mạc Xuân Ngàn

 

Giáo viên nghỉ hưu

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi các cơ sở thôn

4

Nguyễn Thi Sử

 

Hội khuyến học xã

Ủy viên

Theo dõi khối đoàn thể

5

Nguyễn Văn Lực

 

Tài chính xã

Kế toán

Kế toán

6

Nguyễn Thi Huệ

 

Thống kê văn phòng

Thủ quỹ

Thủ quỹ

7

 Lê  Thị Phượng

 

Giáo viên trường THCS Hồng Thái Tây

Biệt phái viên

Thường trực trung tâm

2. Kế hoạch giao ban, báo cáo:

- Trung tâm họp thường kì mỗi tháng 01 lần vào chiều thứ 6 của tuần đầu tháng.

- Ban giám đốc trung tâm họp giao ban mỗi tuần 01 lần vào chiều thứ 2 hàng tuần

- Giáo viên biệt phái thường trực tại trung tâm, có nhiệm vụ viết và gửi báo cáo

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên biệt phái tại trung tâm:

- Giáo viên biệt phái nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Giám đốc trung tâm và Phòng giáo dục và Đào tạo, làm nhiệm vụ “Cầu nối” giữa các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể có liên quan. Lập kế hoạch, làm và gửi báo cáo theo qui định.

III. Phân công nhiệm vụ cụ thể, lịch làm việc.

1. Giám đốc trung tâm

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của trung tâm.

- Tranh thủ nghe giáo viên biệt phái báo cáo tình hình sáng thứ 2 hàng tuần để có kế hoạch chỉ đạo.

- Chiều thứ 2 hàng tuần hội ý Ban giám đốc trung tâm (trực tiếp hoặc qua điện thoại)

2. Phó giám đốc trung tâm: Đ/c Vũ Trường Thoi

- Họp Ban giám đốc vào chiều thứ 2 hàng tuần, nắm bắt và triển khai kế hoạch hoạt động của trung tâm.

- Nắm bắt tình hình chung khối giáo dục và y tế của địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt đông và giúp giám đốc hoàn thành các kế hoạch đã xây dựng

3. Phó giám đốc trung tâm: Đ/c Mạc Xuân Ngàn

- Họp Ban giám đốc vào chiều thứ 2 hàng tuần, nắm bắt và triển khai kế hoạch hoạt động của trung tâm.

- Nắm bắt tình hình chung các cơ sở thôn, xây dựng kế hoạch hoạt đông và giúp giám đốc hoàn thành các kế hoạch đã xây dựng.

- Thường trực tại trung tâm thứ 2, thứ 5 hàng tuần

4. Giáo viên biệt phái  (Hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

- Sáng thứ 2 hàng tuần báo cáo công việc với Giám đốc trung tâm, trình bày kế hoạch hoạt động trong tuần, trong tháng với giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

- Hàng ngày kiểm tra thông tin trên mạng xem có các văn bản chỉ đạo hay thông tin yêu cầu báo cáo từ cấp trên gửi xuống.

- Ngày thứ 5 hàng tuần đi cơ sở các thôn, trường học,  nắm bắt thông tin thực tế để xem xét nhu cầu, nguyện vọng của người dân, xây dựng kế hoạch mở lớp, tập hợp các ý kiến phản ảnh với giám đốc.

- Soạn giảng các lớp chuyên đề hoặc tuyên truyền trong phạm vi quyền hạn của nhiệm vụ giáo viên biệt phái và bằng cấp cho phép .

- Xây dựng kế hoạch, làm và gửi báo cáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ “Cầu nối” của giáo viên biệt phái.

- Phối hợp với các tổ chức, Ban ngành mở lớp chuyên đề, tuyên truyền trên địa bàn.

5. Kế toán trung tâm

- Hoàn thành nhiệm vụ kế toán trung tâm.

6. Thủ quĩ trung tâm

- Hoàn thành nhiệm vụ thủ quĩ trung tâm.

7. Các ủy viên khác

- Phối kết hợp nhiệm vụ, hoàn thành các tiêu chí, kế hoạch hoạt động của trung tâm.

IV. Quyền lợi các thành viên trong trung tâm:

Trên cơ sở không có biên chế nên TTHTCĐ không duy trì các đoàn thể như Công đoàn hay nữ công v.v….. Không duy trì chế độ thăm hỏi hay các tiêu chí như các tổ chức chính trị xã hội khác, mọi quyền lợi chế độ các thành viên trong trung tâm được hưởng tại nơi làm việc và hưởng lương theo các qui định hiện hành của pháp luật.

V. Quy tắc thay đổi, xây dựng  quy chế hoạt động.

- Quy chế hoạt động của TTHTCĐ xã Hồng Thái Tây được xây dựng trên cơ sở dân chủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, theo qui định  pháp luật hiện hành của Nhà nước.

 - Khi nào có sự thay đổi về cơ chế quản lý, chính sách pháp luật theo qui định của Nhà nước, quy chế hoạt động của trung tâm sẽ sửa đổi bổ sung.

 

                                                                                                  T/M Trung tâm

                                                                                                        Giám đốc

  

                                                                                                   Cao Đức Khương