TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI TÂY

 

 

 

 

Số: 01/KH-TT HTCĐ

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Đông Triều, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2019

 

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND  xã Hồng Thái Tây;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây;

            Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 1/2019 cụ thể như sau:

  1. Dự kiến các hoạt động

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 01/2019, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa  vụ  xuân năm 2018-2019.

- Tiếp tục tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn khu, bảo vệ môi trường, biển đảo,

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ người nghèo, đồng bào bị bão lũ ở Miền Trung.

- Tập huấn công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập.

- Tuyên truyền, ký cam kết chống đốt pháo, thả đèn trời.

- Tập huấn về kĩ năng sống: kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt -  Dạy thật tốt - Học thật tốt" mừng Đảng mừng xuân trong các nhà trường.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe:  Phòng, chống các bệnh mùa đông xuân, tiêm Vaccil cho các cháu nhỏ theo chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm Vaccil cúm cho người dân. Duy trì các lớp TDDS của Hội NCT. Lớp võ dân tộc cổ truyền .

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, phòng trừ các loại bệnh cho cá.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật an toàn giao thông.

 

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 08 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 1/1/2019 đến 31/1/2019

               - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 08 thôn và hội trường UBND xã Hồng Thái Tây, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm  2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Tây  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 08 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã.

      - Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm  2018. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây.

            - UBND xã Hồng Thái Tây.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu.

    TT HTCĐ XÃ HỒNG THÁI TÂY

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Văn Thông


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu