UBND XÃ HỒNG THÁI TÂY

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                         

Số:    /KH-XHHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 2019

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH :

1. Căn cứ:

- Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9-01-2013 của thủ tướng chính phủ” phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020.

- Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-02-2014 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án” Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ ,cộng đồng đến năm 2020..

- Thông tư số 44/2014 TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ - BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Quyết định số 3430/QĐ­-UBND, ngày 02/­11/­2011, về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh giai đoạn 2011 ­ 2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 2734/KH-­UBND, ngày 03­6­2013,của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 ­ 2020" trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 16/7/2013 của UBND thị xã Đông Triều về việc triển khai đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2010 trên địa bàn thị xã Đông Triều;

Thực hiện công văn số  907 PGD&ĐT  ngày 14/92018 của Phòng Giáo dục đào tạo thị xã Đông Triều về việc  hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX

- Căn cứ NQ của Đảng ủy xã Hồng Thái Tây khóa  , NQ HĐND xã khóa    ; Chương trình (kế hoạch) hành động của UBND xã khóa      nhiệm kỳ 2015 – 2020 về xây dựng XHHT .

- Chương trình hành động của Đảng ủy, UBND Xã Hồng Thái Tây trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã.

- Nhu cầu học tập của nhân dân địa phương, Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm  2018 như sau :

2. Đặc điểm tình hình:

a. Về địa phương:

- Vị trí: Xã Hồng Thái Tây là xã miền núi của huyện Đông Triều, cách trung tâm thị trấn Đông Triều 17 km về hướng đông theo dọc quốc lộ 18. Phía bắc giáp xã Tràng Lương. Phía nam giáp xã liên Khê huyện Thuỷ Nguyên thành phố Hải Phòng. Phía đông giáp xã Hồng Thái Đông . Phía tây giáp xã Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh

- Dân số của xã là: 6550  người với hơn 19200 hộ.

- Số lượng thôn: 08 thôn

- Tình hình văn hóa: 04/8 thôn đã đạt danh hiệu làng văn hóa cấp thị xã

- Kinh tế của nhân dân đang trên đà phát triển.

- An ninh, quốc phòng, trật tự xã hội ổn định.

- Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền cho sự nghiệp giáo dục, phong trào dạy học của các nhà trường ngày một đổi mới, chất lượng dạy và học ngày một nâng lên.

- Hoạt động của TTHTCĐ :

- Ban giám đốc gồm 3 người và 1 thư ký kiêm nhiệm, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó đã chỉ đạo tiểu ban chuyên môn, sau khi được thành lập đã đi vào hoạt động nề nếp.

- Số lượng giáo viên, báo cáo viên l8 người.

Năm  2018 trung tâm đã mở được 42 lớp với số học viên tham dự là 2 300 lượt người.

-Về cơ sở vật chất của Trung tâm đảm bảo mức tối thiểu để Trung tâm hoạt động như: bàn ghế, máy vi tính, tủ đựng đồ…

- Có được kết qua của năm học  2018, ngoài sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, các cấp chính quyền còn có sự phối hợp của các ban nghành, đoàn thể.

- Các chuyên đề đã mở ra có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của nhân dân và được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.

- Công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương đang từng bước được đổi mới và phát triển mạnh ở các thôn, các dòng tộc , hội khuyến học hoạt động có hiệu quả, động viên tinh thần hiếu học của con em địa phương..

- Từ những đặc điểm tình hình và kết quả đã đạt được trong năm  2018, cùng với việc xác định nhiệm vụ năm 2019, TTHTCĐ xã Hồng Thái Tây chúng tôi rút ra những thuận lợi và khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

Trong những năm qua công tác củng cố, phát triển TTHTCĐ, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng Ủy, HĐND, UBND xã và sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT, các ban nghành đoàn thể trong xã đã có sự phối hợp tốt trong việc chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, hoạt động của TTHTCĐ từng bước đem lại hiểu quả thiết thực.

- Nhận thức của đảng viên, cán bộ và người dân về vai trò của TTHTCĐ đối với việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của người dân địa phương được nâng cao.

- Hệ thống văn bản chỉ đạo từ trung ương đến tỉnh, thị xã được thiết lập, chế độ chính sách cho người tham gia quản lí và các TTHTCĐ được quan tâm, đã tạo động lực quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

- Tất cả các thôn đều có nhà văn hóa, cơ sở của các trường học được xây dựng khang trang đã tạo điều kiện để TTHTCĐ mở những chuyên đề tới người dân.

- Công tác xã hội hoá giáo dục phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Sự nghiệp giáo đào tạo được Đảng bộ, chính quyền và các ban nghành đoàn thể thực sự quan tâm, về cơ sở vật chất, bộ mặt trường lớp liên tục được đổi mới, bàn ghế, trang thiết bị dạy học từng bước được cải thiện.

2. Khó khăn:

- Một bộ phận người dân chưa có nhận thức sâu sắc về vai trò của TTHTCĐ nên chưa chủ động tham gia các hoạt động học tập.

- Ban giám đốc trung tâm kiêm nhiệm nhiều công việc nên đôi lúc chưa thực sự quan tâm, nắm bắt kịp thời nhu cầu học tập của nhân dân.

- Cơ sở vật chất của Trung tâm còn nhiều khó khăn, thiếu phương tiện, đồ dùng và tài liệu học tập. Chưa huy động tốt nguồn lực trong cộng đồng hỗ trợ Trung tâm. Các điều kiện để mở các lớp học nghề dài hạn tại địa phương rất khó khăn. Kinh phí hoạt động của trung tâm còn ít.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Chỉ tiêu về số lớp học viên:

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế địa phương và kế hoạch đăng ký mở lớp của các tiểu ban chuyên môn. TTHTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau :

- Tổng số lượt người học trong năm: 4350 lượt người

- Đạt tỷ lệ người học/tổng dân số từ 15 tuổi trở lên: 4350/5550 = 78,3 %

Trong đó:

- Tiểu ban phát triển kinh tế : 8 lớp ( 800 học viên )

- Tiểu ban pháp luật : 8 lớp ( 750 học viên )

- Tiểu ban văn hóa xã hội : 11 lớp (700học viên )

- Tiểu ban chăm sóc sức khỏe : 13 lớp ( 850 học viên )

- Tiểu ban giáo dục bảo vệ môi trường : 7 lớp ( 800 học viên )

- Các chương trình khác: 7 lớp ( 450)

Cụ thể chia theo quý

Quý 1 năm 2017: 13 lớp với 1000 học viên.

Quý 2 năm 2017: 14  lớp với 1200 học viên.

Quý 3 năm 2017: 13 lớp với 1100 học viên.

Quý 4 năm 2017 :13 lớp với 1050 học viên.

Kế hoạch mở lớp chi tiết: (Có phụ luc kèm theo)

2. Công tác tham mưu cho BCĐ xây dựng XHHT xã thực hiện 15 tiêu chí XDXHHT

Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo. chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền cấp xã.

Đã đạt

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã đưa các nội dung xây dựng XHHT vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động

- Tham mưu cho UBND xã dành kinh phí cho xây dựng XHHT, dự kiến ..... đ/năm

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc thực hiện các tiêu chí mỗi năm 4 lần vào cuối các quý.

- Các hồ sơ còn thiếu trong tiêu chí, cần thu thập: Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND .

Tiêu chí 2: Hoạt động của ban chỉ đão xây dựng XHHT cấp xã.

Cần thực hiện các nội dung sau trong năm  2019: Quý 1 năm 2019

- Phát huy tốt tinh thần sáng tạo của các thành viên trong ban chỉ đạo để cùng nhau xây dựng kế hoạch sát và phù hợp với nhu cầu của người dân và thực tế địa phương.

- Tham mưu cho giám đốc họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban một cách cụ thể,rõ ràng.Chỉ đạo hoạt động một cách thường xuyên và có hiệu quả.

- Làm tốt công tác kiểm tra,giám sát và tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời.

- Làm tốt công tác tuyên truyền về HTSĐ,XDXHHT và CĐHT tới mọi tầng lớp ND một cách thường xuyên ,liên tục.

Tiêu chí 3: Sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành đoàn thể ,các tổ chức trên địa bàn cấp xã.

- Cần thực hiện các nội dung sau trong năm học 2019: Quý 1 năm 2019

- Chỉ đạo cho các ban,ngành đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã làm quy chế phối hợp .

- Chỉ đạo cho các ban,ngành đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã đưa vào kế hoạch hoạt động của tổ chức mình, đối với cá nhân phải đưa vào kế hoạch công tác của mình .

- Đảng ủy –UBND – HĐND phải chỉ đạo và giám sát thường xuyên, liên tục.

Tiêu chí 4: Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục,các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã.

- Duy trì tốt các nội dung đã đạt được.Các trường đều đạt chuẩn quốc gia,

Đã hoàn thành. Trên địa bàn xã Hồng Thái Tây cả 3 trường: MN, TH, THCS đã đạt chuẩn quốc gia. Đó là một điều kiện thuận lợi lớn cho TTHTCĐ hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn xã hội học tập trong năm 2019.

- Hinh thành các thiết chế GDTX cần thiết cho người lớn học tập.

- Đã hoàn thành. Trung tâm sẽ luôn duy trì những kết quả đã đạt được. Đông thời TT sẽ tham mưu để xã xây dựng thư viện xã, thôn xóm, xây dựng các câu lạc bộ, khuyến khích học viên học qua Intenet, ti vi báo, đài…

- Các thiết chế đáp ứng nhu cầu HTSĐ của người dân: Thư viện xã, nhà văn hóa xã, thôn: 08/08 thôn có nhà văn hóa;

- Câu lạc bộ ra đời làm cho đời sống của người dân ngày một nâng cao, các câu lạc bộ như : Câu lạc bộ cầu lông, xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình của hội phụ nữ, câu lạc bộ gia đình trẻ.…

- Dịch vụ Interrnet và việc sử dụng của người dân (qua máy tính, ĐTDĐ)

Đọc sách tại thư viện, hoạt động câu lạc bộ tích cực, thường xuyên vào các buổi chiều hằng ngày trong tuần.

- Chương trình hoạt động hàng năm ở TTHTCĐ: Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm: Chương trình luôn được đổi mới, kiến thức phù hợp với thực tiễn để phục vụ người học một cách tốt nhất, đầy đủ nhất.

Thu thập hồ sơ minh chứng.

Tiêu chí 5: Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì các công việc đã hoàn thành và bổ sung đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- Trong năm– 2019 TTHTCĐ sẽ thực hiện tốt các nội dung sau:

- Huy động trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt 47% trở lên.

- Huy động trẻ dưới 3-5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 86% trở lên

- Duy trì tốt kết quả đã đạt được đó là: PC mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, PCTHĐĐT, không có học sinh bỏ học, 100% trẻ khuyết tật trong xã được học hòa nhập.

Tiêu chí 6: Công bằng xã hội trong giáo dục

Đã đạt

-Tiếp tục duy trì vững chắc các nội dung này, làm tốt công tác tham mưu với địa phương và hội khuyến học để có chế độ hỗ trợ cho số học sinh KT và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường bằng việc hỗ trợ học bổng, cấp xe lăn, cấp xe đạp, hỗ trợ đỡ đầu trẻ mồ côi, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ.

- Duy trì tốt số học sinh Khuyết tật ra lớp đạt: 100 %.

Tiêu chí 7: Kết quả học tập BDTX của cán bộ, công chức cấp xã.

Thời gian hoàn thành năm 2019.

- Cần thực hiện các nội dung sau trong năm 2018:

- Tỷ lệ cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định đạt 95%.

- Duy trì tốt tỷ lệ cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc đạt 100%.

Tiêu chí 8: Kết quả học tập thường xuyên của người lao động.

Đã đạt

-Tiếp tục củng cố, vững chắc kết quả đạt được về các nội dung của tiêu chí

- Duy trì tốt tỷ lệ lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại trung tâm HTCĐ đạt 70% trở lên

Tiêu chí 9: Kết quả xây dựng” Gia đình hiếu học,, ” Cộng đồng khuyến học/Cộng đồng học tập,thôn,ấp,bản,tổ phố và tương đương,,.

Đã đạt.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ số gia đình hiếu học đăng ký trên 85%.

- Duy trì tỷ lệ dòng họ hiếu học tiêu biểu/số dòng họ của xã đạt trên 40%.

- Duy trì tỷ lệ thôn đạt danh danh hiệu “Cộng đồng khuyến học/Cộng đông học tập” đạt 60% trở lên

Tiêu chí 10: Kết quả vận dụng, thôn,ấp, bản,tổ dân phố/ tương đương được công nhận ” Khu dân cư văn hóa,,

Đã đạt

- Tiếp tục cũng cố vững chắc các nội dung,tiêu chí về khu dân cư văn hóa .

- Duy trì tỷ lệ thôn được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đạt 80% trở lên

Tiêu chí 11: Giảm tỉ lệ nghèo.

Đã đạt

- Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm theo hằng năm

Tiêu chí 12: Thực hiện bình đẳng giới.

Đã đạt

- Bảo đảm 80% trở lên các cấp lãnh đạo của chính quyền, tổ chức, đoàn thể xã có nữ tham gia quản lý.

- Duy trì tỷ lệ giảm bạo lực gia đình đối với phụ nữ dưới mọi hình thức

- Bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội học tập đối với trẻ em trai và trẻ em gái

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ cân bằng giữa nam - nữ trong tham gia các hoạt động xã hội và tham gia học tập tại TTHTCĐ

Tiêu chí 13: Đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đã đạt

- Duy trì tốt công tác tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, công sở vào chiều thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Thu gom rác thải vào cuối hàng tháng theo quy định....vv.

- Tiếp tục trồng nhiều cây xanh, thường xuyên được chăm sóc và bổ sung. Đường đi trong thôn, trụ sở UBND xã, khuôn viên các nhà trường... luôn giữ sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu cảnh quan sư phạm.

- Mọi người được giáo dục cách sống khỏe mạnh và có sự hỗ trợ về y tế, về tâm lý

Tiêu chí 14: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đã đạt

- Tiếp tục duy trì tốt chế độ trực, giao ban, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt là công tác an toàn thực phẩm

- Cam kết không có người dân bị ngộ độc thực phẩm

- Duy trì tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi còn dưới 20% trở xuống.

- Đảo đảm trẻ em được tiêm chủng đầy đủ

Tiêu chí 15: Đảm bảo an ninh trật tự,an toàn xã hội..

- Thời gian hoàn thành: Năm 2016

-Tiếp tục tham mưu công tác phòng chống tệ nạn xã hội của UBND xã

- Giảm các tệ nạn xã hội (Đánh nhau, mê tín, cờ bạc, rượu chè, ma túy, trộm cắp...)

- Giảm các vụ khiếu kiện vượt cấp

3. Phối hợp với Hội khuyến học xã triển khai xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập

- Phối hợp với hội khuyến học huyện đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhân rộng phát huy hiệu quả các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, xã, thôn xóm khuyến học; phối hợp với các tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ phát triển cộng đồng thôn.

- Hội khuyến học hằng năm, quý, tháng chỉ đạo UBND xã chủ trì, phối hợp với hội khuyến học xã và nhà trường tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu” gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” cấp thôn và “ đơn vị học tập” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã và nhà trường tổ chức cho các gia đình dòng họ đăng kí các danh hiệu; theo dõi, tổ chức giám sát, đánh giá, công nhận các danh hiệu.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức bình xét và kí quyết định cấp giấy công nhận” gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức biểu dương “ gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

II. CÁC GIẢI PHÁP:

1. Nhóm giải pháp mở lớp học của TTHTCĐ

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

- Tham mưu cho Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát động phong trào học tập ở các thôn xóm theo chủ trương của thị ủy Đông Triều.

- Điều tra tình hình lao động sản xuất, thống kê nhu cầu học tập của nhân dân theo các nhóm ngành nghề, ví dụ: Ghi danh sách các hộ có nhiều diện tích ao, những gia đình có nhiều ruộng trồng lúa, những gia đình nuôi nhiều lợn vv để ghép vào cùng nhóm có chung nhu cầu học tập.

- Kết hợp với các buổi họp dân ở các thôn, phố để lồng ghép các chuyên đề có ích cho nhân dân như: Phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Tích cực luyện tập thể dục thể thao, Chế độ ăn uống hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường vv

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương tuyên truyền thường xuyên về kế hoạch mở lớp của trung tâm cho các thành viên, hội viên để trung tâm hoạt động một cách có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

- BGĐ cập nhật hồ sơ kịp thời đối với tất cả các lớp mở tại địa phương do các cơ quan, ngành nghề, doanh nghiệp tổ chức.

- Phát huy vai trò của các ông trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn trong việc mở các lớp ở thôn cho sát với đời sống của nhân dân

- Chỉ đạo cho các đoàn thể, tổ chức chính trị trong địa phương làm quy chế phối hợp và ký cam kết thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo định kỳ, kịp thời, chính xác những hoạt động diễn ra trong tháng, quý; Phối hợp với hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, sử dựng có hiệu quả email của trung tâm.

- Chỉ đạo các tiểu ban đấu mối mở lớp theo đúng kế hoạch.

- Vận động đạt 70% trở lên nhân dân trong xã tham gia tập huấn các mô hình kỹ thuật, các hội thảo, chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyên đề giáo dục súc khỏe và vệ sinh môi trường cho nhân dân.

- Phối hợi với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong xã và hỗ trợ trong công tác giáo dục nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân cụ thể:

2. Nhóm giải pháp xây dựng cộng đồng học tập cấp xã theo 15 tiêu chí

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí công nhận xã hội học tập.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, các chi bộ thôn, UBND xã, các ông trưởng thôn, phát động phong trào học tập ở các thôn xóm.

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, kiện toàn Ban giám đốc TTHTCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban giám đốc.

- Phối hợp với các ban nghành đoàn thể, tổ chức, trường học làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong xã hội và hỗ trợ công tác giáo dục nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân, thu hút mọi đối tượng trong xã tham gia học tập các nội dung phù hợp.

- Vận động nhân dân trong xã tham gia tập huấn các mô hình kỹ thuật, các hội thảo, chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyên đề giáo dục sức khỏe và vệ sinh môi trường vv.

- Tổ chức các lớp học đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thiết thực.

- Rà soát, từng bước hoàn thiện những nội dung chưa đạt của “15 tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn cộng đồng học tập.

- Mở lớp về tin học cho cán bộ nhân dân ở các thôn xóm để đảm bảo việc học tập, tra cứu trên mạng Internet.

- Đa dạng hóa các loại hình học tập với các nội dung phù hợp, gắn với cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân và theo nhu cầu của nhân dân.

- Chỉ đạo tuyên truyền chống bỏ học; Duy trì tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở một cách vững chắc.

- Tăng cường các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường THCS, TH và trường Mầm Non, giữ chuẩn cho trường THCS, TH và trường Mầm Non.

- Tiếp tục xây dựng củng cố phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội khuyến học để làm nồng cốt xây dựng xã hội học tập.

- Gắn trách nhiệm cá nhân với mức độ hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng tháng và có hệ thống sổ sách theo dõi các hoạt động của trung tâm; sử dụng hợp lý nguồn kinh phí và các thiết bị của trung tâm.

- Định kỳ hàng tháng, phối hợp với Hội Khuyến học rà soát số lượng, chất lượng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong xã, báo cáo, tham mưu kịp thời cho trưởng BCĐ xây dựng XHHT xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, phối hợp với hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng.

- Tuyên truyền về các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập để nhân dân biết và làm theo.

3. Nhóm giải pháp phối hợp với Hội khuyến học để triển khai xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập cấp xã

- Hội khuyến học hằng năm, quý, tháng chỉ đạo UBND xã chủ trì, phối hợp với hội khuyến học xã và nhà trường tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu” gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” cấp thôn và “ đơn vị học tập” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã và nhà trường tổ chức cho các gia đình dòng họ đăng kí các danh hiệu; theo dõi, tổ chức giám sát, đánh giá, công nhận các danh hiệu.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức bình xét và kí quyết định cấp giấy công nhận” gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức biểu dương “ gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội Nông dân:xác định nhu cầu học tập về tình hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ hoặc các chuyên đề mang tính chất khuyến nông, khuyến lâm.

Đoàn Thanh niên:Tổ chức cho đoàn thanh niên đến TTHTCĐ để tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức các phong trào thể dục thể thao, tổ chức sinh hoạt hè , tổ chức các chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm…

Hội phụ nữ và hội người cao tuổi:giáo dục những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, người già tuyên truyền vận động về kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, tổ chức các chuyên đề về nữ công gia chánh. Vận động người cao tuổi tham gia tập dưỡng sinh và khám bệnh định kỳ.

Tư pháp xã:tổ chức các chuyên đề về học tập Nghị Quyết, Chỉ thị, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng mối đại đoàn kết cho cán bộ và nhân dân, .

Thông tin văn hoá xã:Hỗ trợ trong công tác tuyên truyền vân động, trang bị các thiết bị nghe nhìn, tổ chức văn nghệ, TDTT.

Các trường Mầm non- Tiểu học -THCS:phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tham gia giảng dạy các chuyên đề khi có điều kiện.

-Hội Khuyến học:phối hợp các ngành giáo dục tổ chức tập huấn, hội thảo về hoạt động TTHTCĐ, vận động mọi người tham gia hoạt động TTHTCĐ, tổ chức động viên khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích cao trong học tập.

-Hội CCB: Hỗ trợ TT tuyên truyền về truyền thống anh bộ đội cụ Hồ

Trên đây là kế hoạch hoạt động của trung tâm xã Hồng Thái Tây năm 2019, trình lãnh đạo UBND xã  xem xét để trung tâm đi vào hoạt động. Trong quá trình thực hiện kế hoạch tùy theo tình hình thực tế, đơn vị sẽ có bổ sung điều chỉnh phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

MTTQ lãnh đạo các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng XHHT trong tổ chức của mình

TM. TTHTCĐ XÃ

Giám đốc

 

 

 

 

Hoàng Văn Thông

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

Lê Thị Phượng

DUYỆT CỦA UBND XÃ HỒNG THÁI TÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu