TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã hồng Thái Tây

Số: 3 /KH-TT HTCĐ

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hồng Thái Tây, ngày 28 tháng 2 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 3/2019

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Tây;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

                       Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Tây xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3/20189cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2016, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Những điểm mới trong Luật Căn cước công dân năm 2014

            - Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3.

            - Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường MN, TH, THCS tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3.

         -  phối hợp với các đơn vị y tế xã tổ chức hội nghị phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019          

                  - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

            - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

            -Tập huấn kỹ thuật trồng ổi Đài Loan.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 8 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Tây.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 1/3/2019 đến 31/3/2019

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  8 thôn và hội trường UBND xã Hồng Thái Tây, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Tây  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 8 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Tây.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây

            - UBND xã Hồng Thái Tây.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HỒNG THÁI TÂY

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Nguyễn Thị Sử

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu