Văn bản mới nhất
BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT TU, ngày 31 5 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Số 205 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Số 2027 UBND V v Triển khai phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 08-KH CQK KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều
Công văn 3920 BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
THỂ LỆ Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng thị xã Đông Triều năm 2019
V v Báo cáo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44 2014 TT-BGDĐT
V v kiểm tra hoạt động của các TTHTCĐ cấp xã trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2019
V v báo cáo tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019
Số 4838 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Công văn số 3920-BGDĐT-GDTX Công văn 3920 BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX 05/09/19
số 3636/BGDĐT-GDTX Tổ chức Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 04/09/18
Số 88/2018/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 04/07/18
27-2018-NĐ-CP Nghị định số 27-2018-NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72 2013 NĐ-CP ngày 15 7 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 22/05/18
Số 5844/BGDĐT-GDTC V v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 22/03/18
101/NQ Số 101 NQ-CP NGHỊ QUYẾT Về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng 06/10/17
666/TBBGDĐT Số 666 TBBGDĐT Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 12/09/17
Số: 16/2017/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 29/07/17
S6: 2424 IBNV -CCVC Cong van so 2424 BNV-CCVC ngay 09 5 2017 cua Bo Noi vu huong dan thuc hien De an thi diem doi moi cach tuyen chon lanh dao, quan ly cap Vu, cap So, cap phong 25/07/17
Số: 115/UBND-TH6 So 115 UBND-TH6 V v thong bao Nghi quyet 61 NQ-CP ngay 11-7-2017 cua Chinh phu 25/07/17
V v tap huan trien khai cac hoat dong cua Trung tam Hoc tap Cong dong.doc 14/12/13
So- 09 CD-UBND CONG DIEN- Ve chu dong cac bien phap doi pho voi con bao so 14 HaiYan .doc 14/12/13
QUYET DINH Phe duyet De an 201cXay dung xa hoi hoc tap giai doan 2012 - 2020201d.doc 14/12/13
NGHI DINH VE CONG TAC VAN THU CHINH PHU.doc 14/12/13
NGHI DINH CUA CHINH PHU SO 09 2010 ND-CP NGAY 08 THANG 02 NAM 2010 SUA DOI, BO SUNG MOT SO DIEU CUA NGHI DINH SO 110 2004 ND-CP NGAY 08 THANG 4 NAM 2004 CUA CHINH PHU VE CONG TAC VAN THU.doc 14/12/13
KE HOACH SO KET 01 NAM THUC HIEN DE AN 201cXAY DUNG XA HOI HOC TAP GIAI DOAN 2012-2020201d.doc 14/12/13
Day manh XD xa hoi hoc tap trong thoi ky CNH-HDH, giai doan 2010-2015 1 .doc 14/12/13
CV so 822 BCDQG-XHHT V v trien khai De an Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2012-2020.doc 14/12/13
Ban hanh quy dinh danh gia va xep loai hoc vien hoc chuong trinh xoa mu chu va giao duc tiep tuc sau khi biet chu.doc 14/12/13
To chuc tuan le huong ung hoc tap suot doi nam 2012.pdf 03/12/12
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 22 mục.
trong 2