TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Hồng Thái Tây

  Số:  02/BC-TTHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Hồng Thái Tây, ngày 28 tháng 2 năm 2020

 

 

BÁO CÁO

 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 2/2020

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Cơ sở vật chất được cải thiện: một số nhà văn hóa được xây mới, trang bị bàn ghế, tủ sách....

           -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các ban ngành trong xã và các tầng lớp nhân dân.

        2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

1

15/02

Tập huấn kĩ thuật chăm sóc lúa vụ chiêm xuân

TTHTCĐ xã phối hợp với Hội Nông dân xã

35

Tốt

 

2

19,20,21/02

Tuyên truyền Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tuyên truyền trên loa phát thanh xã

 

Tốt

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 03 /2020

- Phối hợp với các ban nghành đoàn thể trong xã tuyên  truyền các ngày lễ lớn trong tháng: Ngày Quốc tế Hạnh phúc ( 20/3) và ngày Sức khỏe toàn dân (24/3)

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường MN, TH, THCS tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3.

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tiếp tục  tuyên truyền Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

- Phối hợp với Hội Nông dân  xã bồi dưỡng kiến thức Kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm

- Phối hợp với Ban Văn hóa xã Giới thiệu về Di tích lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền Phòng chống dich bệnh cho gia súc, gia cầm.

2.      Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 03  năm 2020

3.      Hình thức tổ chức:

            - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Hồng Thái Tây phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

Hoàng Văn Thông

  

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu