UBND XÃ HỒNG THÁI TÂY

TTHTCĐ

 
 

 

 

Số:      /BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Hồng Thái Tây , ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

 xã Hồng Thái Tây năm 2018

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

Thực hiện công văn số 1319/PGD&ĐT ngày 21/12/2018 của Phòng GD&ĐT về việc dự Hội nghị tổng kết TTHTCĐ năm 2018 và báo cáo đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2018.

Nay TTHTCĐ xã Hồng Thái Tây báo cáo đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động trong năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình địa phương

Đại bộ phận nhân dân trong xã làm nông nghiệp chiếm 70%, xã có diện tích tự nhiên là 1.929,49 ha, tổng số hộ: 1920 hộ, tổng số khẩu: 6750 khẩu ( Tính đến 12/12/2018), nhân dân sinh sống chủ yếu tại 8 thôn ( Từ thôn Lâm xá 1 đến thôn Lâm xá 6, thôn Hoành Mô và thôn Đám bạc) .

Những thuận lợi và khó khăn:

  + Thuận lợi: Được sự chỉ đạo quan tâm của Đảng ủy , Chính quyền địa phương sự phối kết hợp của  các đoàn thể từ xã đến thôn ; Địa bàn Xã Hồng Thái Tây hình thành từ lâu đời,  có truyền thống gắn bó với quê hương và có tinh thần hiếu học nên Trung tâm Học tập Cộng đồng xã hoạt động đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân vì thế nên khi trung tâm tổ chức một số lớp học tai hội trường của UBND xã mặc dù là trong những ngày mùa bận rộn nhưng nhân dân vẫn thu xếp thời gian để tham gia đầy đủ các lớp học.

+ Khó khăn: Xã Hồng Thái Tây địa bàn trải rộng, dân cư lại chủ yếu sống bằng nghề nông ( 70% là nông nghiệp), các doanh nghiệp trên địa bàn ít nên so với mặt bằng thị xã thì xã Hồng Thái Tây vẫn là một xã nghèo , lạc hậu chính vì vậy nên Trung tâm Học Tập Cộng đồng ra mắt và hoạt động mặc dù  được sự chào đón nồng nhiệt của bà con nhân dân Trung tâm hoạt động bằng nguồn kinh phí phân bổ , ít huy động được nguồn vốn từ việc xã hội hoá giáo dục

II. Bộ máy quản lý

   1. Ban giám đốc:

- Có đủ, đúng cơ cấu thành phần theo quy định 

- Nghiêm túc tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

   2. Công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên:

- Đã xây dựng nội quy (quy chế) hoạt động của Ban giám đốc và TTHTCĐ:

- Đã tham mưu cho UBND trình cấp có thẩm quyền quyết định kiện toàn Ban giám đốc trung tâm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc khi có sự thay đổi về nhân sự

- Làm tốt công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ (các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của trung tâm HTCĐ; hồ sơ tài liệu về tổ chức và hoạt động của trung tâm)

   3. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động:

- Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ:

           -Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động:

- Thường xuyên thăm dò điều tra nhu cầu học tập của nhân dân, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia học tập tại TTHTCĐ:

   4. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

-  Sử dụng nguồn kinh phí của TTHTCĐ để tổ chức các hoạt động học tập phục vụ nhân dân:

    + Năm 2018, TTHTCĐ xã Hồng Thái Tây được nhân nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước: 40 000 000đ ( Bốn mươi triệu đồng chắn)

   + Không có kinh phí do xã hội hóa và đóng góp

          - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động được mua sắm bổ sung trang bị đầy đủ như máy tính, máy in, tủ tài liệu, bảng biểu tuyên truyền, máy ảnh.

III. Tổ chức hoạt động

  1. Đánh giá công tác hoạt động:

-  Làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập, việc nắm bắt về nhu cầu học tập của người dân: Trong  năm 2018  đã tiến hành điều tra và tổ chức các Hội nghị tuyên truyền các kiến thức về sức khỏe, đời sống, pháp luật và văn hóa xã hội.

-Làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập tại TTHTCĐ

- Làm tốt công tác quản lý và lưu trữ  hồ sơ hoạt động trung tâm. Đến nay TTHTCĐ xã Hồng Thái Tây đã lưu trữ được một bộ hồ sơ theo quy định của Sở Giáo dục.

- Các hình thức tổ chức lớp học:

Năm 2018, TTHTCĐ xã Hồng Thái Tây tổ chức lớp học theo các hình thức sau:

     + Phối kết hợp với các ban nghành đoàn thể trong xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền các kiến thức về pháp luật, về các kĩ năng sống, về sức khỏe, giới tính….

    + Tổ chức tập huấn về chuyển giao công nghệ phát triển kinh tế…

    + Tổ chức hội thảo về một số vấn đề trong đời sống xã hội.

     + Tổ chức lớp học mà trong đó người học thường xuyên được trao đổi, thảo luận, được hướng dẫn tự học và sử dụng Intenet vào học tập.

  2. Kết quả thực hiện

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Tổng số

Nữ

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

 

0

 

0

 

0

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

0

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

6

580

235

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

14

651

230

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

7

580

260

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

8

446

240

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

7

510

315

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

9

400

215

9

Chuyên đề của chương trình khác

7

500

430

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

4

370

150

 

Tổng

61

4037

2275

           
 

VI. Đánh giá công tác huy động sự tham gia của xã hội

- Luôn tranh thủ được sự  tham gia của các cơ quan cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp và các đoàn thể xã hội như Trạm y tế xã, phòng Nông nghiệp thị xã Đông Triều, Liên đoàn lao đôngthị xã, Trung tâm dân số KHHGĐ, Trung tâm sản xuất giống cây trồng Quảng Ninh…

V. Hiệu quả hoạt động

Tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi đạt 99%

Số người tham gia học tại TTHTCĐ trong  năm 2018 là 4037 lượt người (Tăng 1737  lượt người so với cùng kỳ năm ngoái và đạt chỉ tiêu kế hoạch các tháng đã đề ra)

  • Số hộ nghèo ở địa phương: 48 hộ ( giảm 08 hộ so với cùng kỳ năm ngoái)

      Ý thức bảo vệ môi trường của người dân được cải thiện rõ rệt. 90% các hộ gia đình đã đăng ký thu gom rác thải, 100% các hộ có rừng đều đăng ký thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống cháy rừng, đặc biệt trong mùa khô hanh.

Thu nhập bình quân 38,2 triệu đồng /người/năm: tăng 3,7 triệu đồng so với năm 2017

Có nhiều tiến bộ KHKT; và KN tốt được ứng dụng vào cuộc sống như kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính, kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, kỹ thuật nuôi lơn rừng…

      Công tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng được đặc biệt quan tâm. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền như tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh trong thời tiết chuyển mùa, cách chăm sóc lúa trong thời tiết rét đậm, cách chăm sóc và phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm…

Đánh giá công tác an ninh chính trị được đảm bảo. Số vụ trộm cắp vặt giảm nhiều so với năm 2017.Tình hình tệ nạn xã hội giảm so với những năm trước.

Sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của nhân dân được cải thiện rõ rệt:

 

 Nơi nhận:                                                                          - Như kính gửi;

- Thường trực Đ.U; UBND xã/phường;

- LĐ TTHTCĐ;                       

- Lưu: VT.

 

 GIÁM ĐỐC   

 

 

 

Hoàng Văn Thông


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu