TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã Hồng Thái Tây

 

 

Số: 12/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 31  tháng 12năm 2018

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 12/2018

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm sát sao của Đảng uỷ, HĐND, UBND và sự ủng hộ nhiệt tình của các trường học, lãnh đạo các thôn..

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí, nhiệt tình  trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa có trụ sở riêng, ngân sách hoạt đông còn hạn chế.

 + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

             3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 0

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 0

 

 

 

3

Các chuyên đề

 0

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

70

 Công an xã

 

b, Giáo dục sức khỏe

1

Từ 1/12 đến 31/12

80

 

 

c, Giáo dục môi trường

1

50

 

 

d, Văn hóa xã hội

1

150

Hội Khuyến học xã

 

e,  Phát triển kinh tế

 

70

 

 

 

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 1

 100

 Đoàn thanh niên xã

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

3

110

 CLB Cầu Lông, Đoàn TN…

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

5

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 12/2018

  1. Dự kiến các hoạt động

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 01/2018, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa  vụ  xuân năm 2018-2019.

- Tiếp tục tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn khu, bảo vệ môi trường, biển đảo,

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ người nghèo, đồng bào bị bão lũ ở Miền Trung.

- Tập huấn công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập.

- Tuyên truyền, ký cam kết chống đốt pháo, thả đèn trời.

- Tập huấn về kĩ năng sống: kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt -  Dạy thật tốt - Học thật tốt" mừng Đảng mừng xuân trong các nhà trường.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe:  Phòng, chống các bệnh mùa đông xuân, tiêm Vaccil cho các cháu nhỏ theo chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm Vaccil cúm cho người dân. Duy trì các lớp TDDS của Hội NCT. Lớp võ dân tộc cổ truyền .

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, phòng trừ các loại bệnh cho cá.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật an toàn giao thông.

 

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 01 năm 2019

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây thực hiện.

- TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị: (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu.

TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Thông


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu